Make your own free website on Tripod.com

Si do te  legalizohen  350.000  emigrante ne   GREQI

Tashme  qeveria greke neperjet projektligjit mbi emigracionin ka vendosur legalizimin e emigranteveqe jetojne ne Greqi ne menyre te jashteligjeshme.Sipas burimeve zyrtare synimi kryesor i qeverise eshte te vendose rregull ne gjithe kete problem kaq te madh qe detyrohet te perballoje  shoqeria greke ne menyre qe te kufizohen pasojat ne tregun e punes dhe te shmangen fenomenet e shfrytezimit te paskrupullt.Kusht  kryesor eshte plotesimi i afte  dyvjecar ne  qendrim ne Greqi Sic behet e ditur per te gjithe ata qe disponojne karten  jeshile e cila ka skaduar ose skadon  me 31  Dhjetor 2000  dhe kane bere kerkese per rinovimin e saj sipas andamentit te ri te qeverise  Greke.Kjo e fundit u rivinohet automatikisht per nje afat nje vjecar pasi  poseduesit e te interesuarit kane paraqitur te gjitha dokumentat e nevojeshme qe parashikon ligji prane organeve perkatese ne menyre qe te vazhdojne te  qendrojne ne Greqi.Te gjitha kerkesat e emigranteve per tu paisur me karten jeshile apo te bardhe te cilat gjenden  ende ne zyrat e OADH it,do te shqyrtohen prej sherbimeve te posacme qe jane ngritur prane sherbimeve te OAEDH it.Persa i perket bashkimit te  familjeve  te emigranteve emigranti i cili banon ne  Greqi te pakten per 3 vjet dhe qe eshte i pajjisur me leje qendrimi do te mund te krijoje hyrjen dhe qendrimin ne Greqi te pjesetareve te tjere te familjes,perderisa ata do te qendrojne bashke me te. Te tille  konsiderohen bashkeshortja  dhe femijet nen moshen 18  vjec.Persa u perket emigranteve te cilet do te bejne kerkesen per legalizim  pas votimit ne parlament te amandamentit ata duhet qe te vertetojne qendrimin e tyre ne Greqi per nje periudhe  te pakten dy vjecare deri me daten 15.11.2000 nepermjet pasaportave  qe posedojne ose te  ndonje dokumenti tjeter si  kontrate shtepie vertetim e lindjes se femiujes prej spitaleve shteterore,deklarata e te ardhurave vertetim nga shkolla ku studiojne femijet etj,ensima   IKA etj. Per te gjithe ata emigrante qe banojne  na bashki apo komuna teper te vogla mjafton nja deklarate me pergjegjesi e kryetarit te Komunes ose bashkise.Pas kesaj procedure emigranti  pajiset me nje leje qendrimi deri ne  6 muaj Gjate kesaj kohe duhet et paraqese ne bashki apo komune kopje te vertetuara te deshmise se penalitetit te marre prej organeve  kopetente greke,vertetim nga spitali shtetteror se gezon shendet te plote dhe nuk perben rrezik per shendetin publik te qytetareve,si dhe te jete ne marredhenie pune ne menyre qe dhe te  legalizohet.Leja  e qendrimit do te leshohet me vendim te sekretarit te zones pas propozimit te bere  prej keshillit te emigranteve pasi te jete garantuar leja e punes .Te gjithe ata qe nuk do te plotesojne keto kushte apo afatet e vendosura do te konsiderohen  te paligjshem dhe do te depertohen prej organeve kopetente.Sipas projektligjit dhenia e lejeve te qendrimit nuk eshte me ne kopetence  te policise por te  u kalon prefekturave e bashkise.

GJIROKASTRA